Submenu

 

  Výlety

  Básne

  Školské akcie

  Zaujalo nás

  Adopcia černošky

 "Výmena profesorov"

 Belgicko, Brusel, Flámsko

 Rekonštrukcia školy

  Gladiátor

  Prázdniny

 My a škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Výmena profesorov"

Študentský parlament pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika Športová 41 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Projekt Študentského parlamentu
Projekt „Výmena profesorov“

Dĺžka trvania projektu: 14. -15. 11. 2007

Obsah projektu:

Oslovená skupina:
pedagógovia Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, pedagógovia Slovensko- španielskeho bil. gym. v Novom Meste nad Váhom.

Priebeh:
počas dvoch školských dní (jedného) sa do tried od ročníkov 1. – 4. ročníkov štvorročného štúdia a ročníkov kvinta- oktáva osemročného štúdia sa okrem študentov do lavíc posadia aj naši pedagógovia.
Počas celého dňa sa na každej hodine vystrieda jeden profesor, každému zo zúčastnených profesorov bude pripravený naplánovaný rozvrh, ktorý bude pozostávať z predmetov, ktoré nie sú aprobáciou daného vyučujúceho.
Rozvrh bude prispôsobený triede, ale aj vyučujúcim, ktorí budú zároveň aj študentmi. Profesor bude počas dvoch dní navštevovať okrem svojho kabinetu aj triedu , v ktorej sa bude učiť.

Zastúpené predmety: biológia, telesná výchova, náuka o spoločnosti, angličtina, nemčina, geografia, matematika, slovenčina, dejepis,

Stručný popis projektu:

Projekt výmeny profesorov slúži na aktívnejšie rozvíjanie komunikačných schopností študentov na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika. Do projektu sú zapojení len tí pedagógovia , ktorí s projektom a jeho obsahom súhlasia. Výmena má slúžiť aj na aktívnu spoluprácu a na lepšie porozumenie študenta práci a výkonu pedagogického pracovníka učiteľa.
Vzhľadom na to, že projekt je realizovaný aj študentmi posledných ročníkov gymnázia ich nepriamym spôsobom ako navzájom komunikovať, ako si vedieť obhájiť svoj názor aj pred staršími a najmä vyššie postavenými osobami v profesionálnom živote. V neposlednom rade projekt podporuje participáciu mladých ľudí a svojom okolia v prostredí, v ktorom trávia najviac svojho času. Hlavným cieľom projektu je okrem iného podporiť aj neformálne vzdelávanie, pomocou ktorého sa aj študenti naučia viac praktických skúsenosti a osvoja si základy nielen správnej komunikácie ale aj správneho spôsobu učenia sa vnímania informácii.

Záver projektu: Projekt je časťou programu Euroscola a jeho projektu...

Andrea Tittelová
predsedkyňa študentského parlamentu

 

späť