Submenu

 

  Výlety

  Básne

  Školské akcie

  Zaujalo nás

  Adopcia černošky

 "Výmena profesorov"

 Belgicko, Brusel, Flámsko

 Rekonštrukcia školy

  Gladiátor

  Prázdniny

 My a škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukcia školy

Ako ste si iste všimli, v areáli našej školy sa od letných mesiacov vykonávajú stavebné práce. Chcel by som vám k tejto téme poskytnúť niekoľko základných informácií.

Jedná sa o rekonštrukciu suterénnych priestorov budovy školy so sanáciou vlhkého muriva a vybudovanie šatní.

Účelom sanácie spodnej stavby je odstránenie vlhnutia muriva v podzemnom podlaží, vyspravenie poškodených omietok a rekonštrukcia odvodňovacieho systému (dažďovej kanalizácie) stavby.
Sanácia spodnej stavby je navrhnutá tak, aby bola zachovaná prevádzka a funkčnosť školy. Prísun materiálu a stavebné práce musia byť časovo zosúladené s výučbou. Uskladnenie materiálu a zariadenie staveniska bude na pozemku investora (v areáli školy). Prípadná nutnosť prechodov ponad výkopy je zabezpečovaná lávkami so zábradlím.

V rámci sanácie budú v suteréne neskôr zhotovené nové vrstvy podláh a steny vyspravené novými sanačnými omietkami. Interiérové úpravy suterénnych priestorov budú zahŕňať dispozičné riešenie rozmiestnenia nových šatní v západnom krídle budovy gymnázia. V súčasnosti sú tieto priestory nevyužité. Priestory v severnom krídle ostanú dispozične bezo zmien. Interiérové úpravy nebudú zasahovať do nosných stavebných konštrukcií.

Tieto práce sú realizované firmou Combin, s.r.o., Banská Štiavnica, ktorá bola úspešná vo verejnej súťaži. Investorom stavby je VÚC - Trenčiansky samosprávny kraj. Finančné prostriedky sú z kapitálových investícií štátneho rozpočtu.

Hlavným projektantom je RTC- Ing. Arch. Stanislav Rentka, ktorý na stavbe podľa potreby vykonáva autorský dozor.

Stavba je a bude realizovaná v 4 etapách:

I. etapa: Predprojektová a projektová príprava – Zameranie súčasného stavu, prieskumy, vypracovanie podrobnej projektovej dokumentácie
II. etapa: Sanácia vlhkého muriva – odkopy zeminy priľahlej k obvodovému murivu, prevetranie muriva
III. etapa: Sanácia vlhkého muriva – zhotovenie dodatočnej hydroizolácie spodnej stavby, výstavba nového drenážneho systému, asanácia poškodených a zhotovenie sanačných omietok.
IV. etapa: Interiérové úpravy suterénnych priestorov

Doba výstavby bude odvodená od postupnosti jednotlivých etáp. Odhaduje sa na 24 mesiacov.

Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použité materiály sú ekologicky nezávadné a certifikované. Odpady zo stavby sú priebežne uskladňované vo veľkokapacitných kontajneroch a následne vyvezené na skládku stavebného odpadu.

Kontrola stavebných prác sa sleduje priebežne. Stavebný dozor vykonáva kontrolu pri realizácii prác nepretržite. Dôležité sú kontrolné dni na stavbe, ktoré sa uskutočňujú mesačne, prípadne podľa potreby častejšie a rieši sa na nich postup realizácie, dodržiavanie harmonogramu prác a tiež problémy menšieho či väčšieho charakteru, ktoré vznikajú na každej stavbe.

Martin Juriga

 

späť